Kreativ-Wettbewerbe

Konkursy Kreatywne

Creative Contests


Görlitz-Zgorzelec 2015


Kirchen.

Kościoły.

Churches.

01.09. – 05.11.

Facebook News

Kreativwettbewerbe • Konkursy Kreatywne • Creative Contests hat sein/ihr Titelbild aktualisiert. ... See MoreSee Less

Kreativwettbewerbe • Konkursy Kreatywne • Creative Contests hat sein/ihr Profilbild aktualisiert. ... See MoreSee Less

Kreativ-Wettbewerbe ** Konkursy Kreatywne ** Creative Contests
------------------------- Görlitz-Zgorzelec 2016 -------------------------

** 01.09. - 07.11. ** Thema: "Schauplätze" ** Temat główny: "Miejsca wydarzeń" ** Topic: Venues (Sites) **
... See MoreSee Less

++ Ausstellung / Wystawa / Exhibition ** Stadtbibliothek Görlitz ++

... bis / do / until 05.03. :-)

Kreativwettbewerbe • Konkursy Kreatywne • Creative Contests hat 7 neue Fotos hinzugefügt.

++ Ausstellung / Wystawa / Exhibition ** Stadtbibliothek Görlitz ++

... bis / do / until 05.03. 🙂
... See MoreSee Less

Edyta Be, The Internet's Best Giveaways and 1 other like this

The Internet's Best GiveawaysAwesome very interesting :/

6 months ago
Avatar

Comment on Facebook

Infos & Teilnahmebedingungen

Informacje po polsku: Tutaj (kliknij)
Information in English: Here (click)


Die Wettbewerbe gibt es für alle Altersgruppen:

 • Kreativ-Wettbewerb “Kirchen” für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre (< 18)
 • Kreativ-Wettbewerb “Kirchen” für Erwachsene ab 18 Jahre (≧ 18)

Ihr könnt Euch in einer der drei Kategorien beteiligen:

 1. Malen & Zeichnen: Mit einem selbsterstellten Bild (z.B. Bleistiftzeichnung, Aquarell, Buntstift, Wachs, …)
 2. Handwerkliche Kunst: Mit etwas Gebasteltem (z.B. aus Holz, Styropor, Papier, Metall, Ton …).
 3. Computer-Grafik: Mit virtueller Kunst (z.B. Bildbearbeitung eines Fotos, Flash- oder HTML5-Animation, …).
 • Zu gewinnen gibt es Sachpreise (Wertgutscheine / Einkaufsgutscheine) im Wert von insgesamt rund 800 Euro. Prämiert werden die ersten drei Plätze in allen Kategorien, jeweils getrennt nach Erwachsenen (≧ 18) sowie Kinder & Jugendliche (< 18): Also jeweils in drei Kategorien pro Teilwettbewerb :-).
 • Die feierliche Prämierung findet voraussichtlich am Dienstag, 08. Dezember, 17:00 Uhr auf der Hauptbühne beim Schlesischen Christkindlmarkt zu Görlitz statt.
 • Alle Exponate werden ab Ende Januar 2016 in der Görlitzer Stadtbibliothek ausgestellt, anschließend auch in Zgorzelec. Ausgewählte Einsendungen zeigen wir auch bei der Prämierungsveranstaltung auf dem Christkindlmarkt!
 • Einsendeschluss ist der 05. November 2015, persönlich abgeben oder per Post an:
  FVKS – Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V.
  Untermarkt 23, D-02826 Görlitz
 • Eine Jury aus der Europastadt Görlitz-Zgorzelec bewertet die Einsendungen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

 • Bitte nur eine Einsendung pro Teilnehmer, Gruppenarbeiten sind möglich.
 • Einsendungen müssen thematisch mit Kirchen aus Görlitz-Zgorzelec zu tun haben.
 • Bitte jede Einsendung mit dem beigefügten Teilnahmeschein bei uns einreichen. Den Teilnahmeschein gibt es auf dem Flyer, der an vielen Stellen im Stadtgebiet ausliegt. Und auch hier (klick!) direkt zum Herunterladen.
 • Bitte auf die Einsendung den vollständigen Namen und das Motiv schreiben.
 • Bitte bei Teilnehmern unter 18 Jahre (Kinder & Jugendliche) auf die Einsendung das Alter schreiben.
 • Einsendungen können im April 2016 (d.h. nach den Ausstellungen in Görlitz und Zgorzelec) persönlich beim FVKS abgeholt werden, wer das möchte.

Wir bieten Euch ein Begleitprogramm mit Vorträgen, Workshops und Führungen zum Thema Kirchen an :-). Den Flyer gibt es hier (klick!).


Das Begleitprogramm zu den Wettbewerben wird von zahlreichen Partnern gestaltet. Wir bedanken uns bei …

 • Miejski Dom Kultury Zgorzelec
 • Stadtbibliothek Görlitz
 • Evangelische Innenstadtgemeinde Görlitz
 • Katholisches Bistum Görlitz- Bischöfliches Ordinariat
 • Sorbisches Museum Bautzen
 • Katholische Pfarrgemeinde Heiliger Wenzel Görlitz
 • Kulturhistorisches Museum Görlitz
 • Volkshochschule Görlitz e.V.

Die Kreativ-Wettbewerbe werden 2015 gefördert vom Freistaat Sachsen und der Stadt Görlitz.

Kreativ-Wettbewerbe ** Konkursy Kreatywne ** Creative Contests

Informacje i Warunki uczestnictwa

Konkursy są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych:

 • Konkurs Kreatywny „Kościoły“ dla dzieci i młodzieży do 17 lat włącznie (< 18)
 • Konkurs Kreatywny „Kościoły“ dla dorosłych od 18 lat (≧ 18)

Możecie wziąć udział w jednej z trzech kategorii:

 1. Malarstwo & Rysowanie: Wykonując obraz/rysunek (np. ołówkiem, akwarelą, kredkami, woskiem, …).
 2. Rękodzieło: Konstruując obiekt (np. z drewna, styropianu, papieru, metalu, gliny …).
 3. Grafika komputerowa: Wirtualnie (np. poprzez obróbkę zdjęcia, animację Flash lub HTML5, …).
 • Można wygrać nagrody rzeczowe (bony wartościowe / bony towarowe) o wartości całkowitej 800 euro. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii i grupie wiekowej :-).
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się przypuszczalnie we wtorek, 8 grudnia, o godz. 17:00 na scenie głównej podczas Śląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Görlitz.
 • Wszystkie eksponaty będą wystawione od końca stycznia 2016 roku w Bibliotece Miejskiej w Görlitz, a następnie również w Zgorzelcu. Wybrane prace zaprezentujemy też przy okazji wręczenia nagród na Jarmarku Bożonarodzeniowym i opublikowana w internetowym Kalendarzu Adwentowym stowarzyszenia FVKS (kalendarzadwentowy.fvks.eu)!
 • Termin nadsyłania zgłoszeń to 5 listopada 2015, osobiście lub pocztą na adres:
  FVKS – Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V.
Untermarkt 23, D-02826 Görlitz
 • Jury z Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec oceni zgłoszenia. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone!

 • Prosimy o jedno zgłoszenie na uczestnika, prace grupowe są możliwe.
 • Prace muszą być tematycznie powiązane z kościołami z Görlitz-Zgorzelca.
 • Prosimy o dołączenie do każdego zgłoszenia dowodu potwierdzającego uczestnictwo. Znajdziecie go na ulotkach, które porozkładane są w wielu miejscach na terenie miasta. Oraz tutaj (kliknij!) bezpośrednio do pobrania.
 • Prosimy o napisanie na zgłoszeniu pełnego imienia i nazwiska oraz tematu pracy.
 • Prosimy uczestników w wieku poniżej 18 lat (dzieci & młodzież) o napisanie swojego wieku.
 • Prace będzie można odebrać w kwietniu 2016 roku (tz. po zakończeniu wystawy w Görlitz i Zgorzelcu) osobiście w biurze stowarzyszenia FVKS.

Proponujemy Wam program towarzyszący z wykładami, warsztatami i oprowadzaniem po kościołach :-). Ulotka można znaleźć tutaj (w tej chwili tylko po niemiecku).


Program towarzyszący Konkursom Kreatywnym wspierany jest przez licznych partnerów. Podziękowania dla …

 • Miejski Dom Kultury Zgorzelec
 • Stadtbibliothek Görlitz
 • Evangelische Innenstadtgemeinde Görlitz
 • Katholisches Bistum Görlitz- Bischöfliches Ordinariat
 • Sorbisches Museum Bautzen
 • Katholische Pfarrgemeinde Heiliger Wenzel Görlitz
 • Kulturhistorisches Museum Görlitz
 • Volkshochschule Görlitz e.V.

Projekt współfinansowany jest przez Wolny Kraj Związkowy Saksonię i miasta Görlitz.

Kreativ-Wettbewerbe ** Konkursy Kreatywne ** Creative Contests

Information, terms & conditions

Contests are available for all ages:

 • Creative contest “Churches” for children and teenagers, 17 years and younger (< 18)
 • Creative contest “Churches” for adults, 18 years and older (≧ 18)

You can take part in one of three categories:

 1. Painting & Drawing: With a self-created image (e.g. pencil drawing, water-colours, crayons, wax, … ).
 2. Crafts / Tinkering: Something self-created (e.g. out of wood, polystyrene, paper, metal, clay, … ).
 3. Computer Graphics: Virtual art (e.g. photo editing, flash animation, HTML5 animation, … ).
 • You can win prizes (vouchers / gift vouchers) worth a total of around 800 euros. Prizes will be awarded to the three top finishers in each category, for adults (18 +) and young people (< 18) respectively.
 • The award ceremony is expected to take place on Tuesday, December 08, 17:00 on the main stage at Görlitz Christmas Market.
 • All exhibits will be presented at City Library Görlitz starting late January 2016 and hereafter in Zgorzelec. Selected works will also be shown during the award ceremony at Görlitz Christmas Market and published at FVKS Advent Calendar! (adventcalendar.fvks.eu)!
 • Submission deadline is November 5, 2015. You can personally drop off your work or send it by post:
  FVKS – Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V.
, Untermarkt 23, D-02826 Görlitz
 • A jury from Euro City of Görlitz-Zgorzelec assesses the submissions. No recourse to legal action!

 • Please only one submission per participant, group works are possible.
 • Submitted works must be thematically connected to churches in Görlitz-Zgorzelec.
 • Please don’t forget to attach the participation form to your work. Participation form can be found on the flyer which is present at many places in Görlitz-Zgorzelec. You may also download it from here (click!).
 • Please also note your full name and the motif on the exhibit.
 • Participants 18 years and younger, please also note your age on the submission and participation form.
 • You can personally pick up your work at FVKS office in April 2016, i.e. after the exhibitions in Görlitz and Zgorzelec.

We are also offering an accompanying program including lectures, workshops and guided tours related to the topic of “churches” :-). The flyer can be found here (currently only in German).


The accompanying program is executed by numerous partners. We would like to thank …

 • Miejski Dom Kultury Zgorzelec (Municipal House of Culture)
 • Stadtbibliothek Görlitz (City Library)
 • Evangelische Innenstadtgemeinde Görlitz (Protestant City Parish)
 • Katholisches Bistum Görlitz – Bischöfliches Ordinariat (Catholic Diocese)
 • Sorbisches Museum Bautzen (Sorbian Museum)
 • Katholische Pfarrgemeinde Heiliger Wenzel Görlitz (Catholic parish Saint Wenceslaus)
 • Kulturhistorisches Museum Görlitz (Museum of Cultural History)
 • Volkshochschule Görlitz e.V. (Community College)

The creative contests in 2015 were funded by the Free State of Saxony and the city of Görlitz.